Voorwaarden Corporate Match Advisory

Deze Voorwaarden Corporate Match Advisory zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. In de Voorwaarden Corporate Match Advisory wordt verstaan onder opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft en onder opdrachtnemer: Corporate Match Advisory (hierna: CMA). Alle bedingen van deze Voorwaarden Corporate Match Advisory zijn (mede) gemaakt ten behoeve van de partners/ bestuurders van CMA en alle overige personen die bij, voor of namens CMA werkzaam zijn. Opdrachtnemer is diegene die expliciet wordt genoemd in de opdrachtbevestiging.

I Algemene bepalingen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening tussen CMA en opdrachtgever (rechtspersoon of persoon afzonderlijk of gezamenlijk, enkel of meerdervoudig).
 2. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (rechts)persoon is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan CMA verschuldigd zijn.
 3. In geval van overlijden van de opdrachtgever eindigt de opdracht op het tijdstip waarop CMA van het overlijden kennis krijgt.
 4. Bij het inschakelen van derden zal de opdrachtgever overleg met CMA voeren.
 5. Vorderingen wegens verschuldigd honorarium, kosten en bedragen zijn opeisbaar indien en zodra de opdracht is uitgevoerd of om een andere reden eindigt, tenzij uit deze voorwaarden anders blijkt. Vergoeding voor o.a. gesprekken en, onderhandelingen en kosten worden middels tussentijdse afrekening aan opdrachtgever gefactureerd met een betalingstermijn van 14 dagen.
 6. De opdrachtgever aan wie, door middel van een factuur of op andere wijze, schriftelijk betaling van honoraria, kosten of bedragen is verzocht en van wie binnen 10 dagen na een tweede schriftelijk verzoek nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die CMA vanaf het moment van verstrijken van deze 10 dagen zowel in als buiten rechte ter inning van haar vorderingen maakt. Een incasso en/ of advocaten/ deurwaarderskantoor kan dan optreden namens CMA. Tevens is rente over die vordering verschuldigd vanaf datum facturering. Het rentepercentage is 15% op jaarbasis.

II Opdracht, dienstverlening CMA en uitvoering overeenkomst

 1. Onder opdracht wordt voor zover niet anders blijkt in dit hoofdstuk verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten zoals hierna zijn genoemd.
 2. De dienstverlening van CMA richt zich op:
  – het bij elkaar brengen van partijen bij het kopen of verkopen van bedrijven, onroerende zaken, licenties en dergelijke;
  – het bij elkaar brengen van partijen voor het fuseren, samenwerken en financieren van ondernemingen;
  – het begeleiden van management buy-in en buy-out transacties;
  – bedrijfswaarderingen;
  – het geven van advies op de hiervoor genoemde gebieden.
 3. Bij gesprekken of onderhandelingen staat CMA ten dienste van alle betrokken partijen die CMA hiertoe een schriftelijke opdracht hebben verstrekt.
 4. CMA brengt partijen bij elkaar, belegt vergaderingen, zit de vergaderingen voor, stuurt het onderhandelingsproces en waakt over de te volgen procedures.
 5. Opdrachtgever zal CMA steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
 6. CMA bepaalt de wijze waarop het overeengekomene wordt uitgevoerd, tenzij anders is of wordt overeengekomen. CMA heeft de verplichting om desgevraagd de opdrachtgever in te lichten over de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en over de vorderingen in de uitvoering van de opdracht.
 7. De Opdrachtgever moet CMA tijdig inlichten over gegevens en beslissingen, die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen en te voltooien. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van CMA staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft CMA in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
 8. Indien een bepaalde termijn wordt overeengekomen waarbinnen aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven, wordt dit door CMA naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is deze termijn niet bindend. Overschrijding van de bepaalde termijn van uitvoering van de overeenkomst geeft de Opdrachtgever niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten en leidt nimmer tot aansprakelijkheid voor CMA voor directe of indirecte gevolgen van een tardieve prestatie.
 9. Indien CMA de overeengekomen prestatie niet kan verrichten op het overeengekomen tijdstip en/of de overeengekomen plaats, doordat de opdrachtgever de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, is de opdrachtgever in verzuim en heeft CMA recht op vergoeding van de door haar geleden schade. De schade aan de zijde van CMA wordt vastgesteld aan de hand van de door CMA gehanteerde tarieven.
 10. lndien de in het vorige lid bedoelde tekortkoming het gevolg is van een door de opdrachtgever gewenste wijziging in de specificaties van de opdracht, wordt de hierboven bedoelde termijn zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
 11. CMA onthoudt zich van het aanvaarden van een opdracht met betrekking tot een dienst ter zake waarvan zij reeds opdracht heeft van een andere opdrachtgever. Vloeit uit een lopende opdracht voort dat CMA aan die opdrachtgever een dienst verleent ten aanzien waarvan zij tegelijkertijd uit hoofde van een andere lopende opdracht een dienst zou moeten verlenen aan een andere opdrachtgever, terwijl het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, dan overlegt CMA met, te haren keuze, elk van deze opdrachtgevers of één van hen.
 12. De opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan CMA in tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever. De opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die CMA bij het vervullen van haar opdracht kunnen belemmeren of haar activiteiten kunnen doorkruisen. De opdrachtgever maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan CMA. Hij brengt buiten CMA om geen overeenkomst tot stand en voert daartoe ook geen onderhandelingen. Kandidaten zullen door de opdrachtgever worden doorverwezen naar CMA.
 13. De opdracht eindigt onder meer door vervulling, intrekking door de opdrachtgever of teruggaaf door CMA. CMA heeft haar opdracht vervuld zodra de beoogde overeenkomst tot stand is gekomen. Indien de definitieve totstandkoming van de overeenkomst afhankelijk is van een ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk.
 14. Het intrekken of teruggeven van een opdracht dient schriftelijk te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Bij voortijdige beëindiging of opschorting van de opdracht kunnen bedragen volgens afspraak in rekening worden gebracht.
 15. De opdrachtgever is aan CMA succesfee verschuldigd indien tijdens de looptijd van de opdracht een overeenkomst tot stand komt, ook al wijkt deze af van de opdracht (bijv. fusie in plaats van verkoop).
 16. De opdrachtgever is eveneens succesfee verschuldigd indien de overeenkomst weliswaar tot stand komt na het einde van de opdracht maar verband houdt met dienstverlening van CMA aan de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht. Dit verband wordt verondersteld aanwezig te zijn indien de overeenkomst tot stand komt met een kandidaat die gedurende de looptijd van de opdracht is aangedragen door CMA.

III Aansprakelijkheid

 1. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer, is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor die schade, indien en voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de opdracht mag worden vertrouwd en dan tot een maximum van het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer voor de desbetreffende opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten, die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium over de laatste zes maanden. De aansprakelijkheidsbeperking als hiervoor bepaald geldt niet in het geval de schade is ontstaan als gevolg van de opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld van opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade, die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onvolledige medewerking heeft verleend of onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld van opdrachtnemer
 3. De in lid 1 en 2 van deze bepaling neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door opdrachtnemer ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.
 4. Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste, vertrouwelijke en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

IV Overige voorwaarden

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en CMA is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 2. CMA is niet aansprakelijk voor schade wegens toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad of anderszins welke door een externe adviseur(sorganisatie) veroorzaakt is bij de uitvoering van de opdracht.
 3. Opdrachtgever en CMA verbinden zich tot wederzijdse geheimhouding van alle informatie welke zij uitwisselen in het kader van de opdracht. Kandidaten zal een geheimhoudingsverklaring worden opgelegd.

V Tarieven

 1. Alle tarieven, bedragen en vergoedingen zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
 2. Alle tarieven worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd volgens het CBS consumentenprijsindexcijfer (CPI).
 3. In geval van overeenkomsten van koop en verkoop wordt, zowel bij koop als bij verkoop, de succesfee berekend over de desbetreffende koopsom, rekening houdend met 100% van het eigendom, met op de wijze als in dit hoofdstuk is bepaald met inachtneming van de hieronder vermelde regels.
 4. Onder koopsom wordt verstaan het bedrag dat de koper en verkoper als zodanig overeenkomen, en, voor zover van toepassing, inclusief een reële inschatting van een vermoedelijke “earn out”. Over de kosten en rechten die op de overdracht vallen (zoals overdrachtsbelasting en notariële kosten) wordt geen succesfee berekend.
 5. De in dit hoofdstuk bedoelde succesfee is volgens afspraak tussen beide partijen.
 6. Met koop en verkoop worden gelijkgesteld overeenkomsten van ruilkoop, huurkoop, koop en verkoop op afbetaling, overname, participatie, splitsing, fusie, samenwerking, opdracht, arbeid, aanneming, financiering, optie(s), recht tot koop, huurkoop, huur en verhuur, en soortgelijk en in de sfeer van de opdracht.