Financiering

Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan, laat staan groeien. Ingrijpende gebeurtenissen in de ontwikkeling van uw bedrijf – zoals bijvoorbeeld snelle omzetgroei, ontwikkeling nieuwe activiteiten, overname of overdracht – vergen doorgaans forse investeringen, en hiermee financiering.

De omvang van het eigen vermogen en de ontwikkeling van uw werkkapitaal bepaalt de wijze waarop uw onderneming gefinancierd is en uw mogelijkheden om te ondernemen. Groei is goed maar kan ook tot problemen leiden als dit slecht wordt gefaciliteerd. Een te krappe financiering kan hierbij tot problemen leiden die wellicht voorkomen had kunnen worden. Terwijl een passende financiering rendement verbetert en groei mogelijk maakt.

Welke financiering past het beste bij uw onderneming en via welk kanaal vindt u hiervoor een passende invulling? Het antwoord op deze vragen verschilt per bedrijf, ondernemer of specifieke bedrijfssituatie.

Want hoewel voor de volledige financieringsbehoefte al lang niet meer alleen bij de huisbank aangeklopt hoeft te worden, zijn er gelukkig steeds meer financieringsbronnen voor het MKB beschikbaar. Crowdfunding neemt volwassen vormen aan en institutionele beleggers, banken en informele investeerders zijn geïnteresseerd in het Mkb. Mogelijkheden genoeg!

 

Een passende financieringsmix is een voorwaarde voor groei.

 

Deze toenemende ‘financieringsmix’ vraagt echter ook om een adviseur die het speelveld overziet, de juiste deuren weet te openen en u onafhankelijk kan bijstaan in het maken van bepaalde afwegingen. Wij leiden u met expertise en een ondernemende aanpak doeltreffend door dit financieringswoud.

 

Analyse kapitaalstructuur en financieringsbehoefte

Liquiditeitskrapte of investeringsbehoeften kunnen zeer diverse aanleidingen hebben. Wij inventariseren allereerst de oorzaken en komen met een duidelijk en pragmatisch plan van aanpak. Voor herfinanciering geldt hierbij vaak een zeer bedrijfsspecifiek traject en het is lastig het hele scala aan mogelijkheden hiervan samen te vatten. Uiteindelijk gaat het er voor een bestaande onderneming om, bij te sturen naar richting een optimale mix tussen bancaire producten en alternatieve financieringsvormen. Een complex speelveld waarbij het doorgaans onverstandig is voor een ondernemer hierin alleen te opereren.

Start-, groei- en innovatiefinanciering

De meeste startende ondernemers hebben voor de realisatie van hun plannen startersfinanciering nodig. Naast de gangbare financieringsvormen zijn er hiervoor diverse typen financiers in de markt, welke een rol kunnen spelen bij de opstart van kansrijke nieuwe ondernemingen. Daarnaast zorgt groei of innovaties binnen bestaande bedrijven ook voor uitdagingen, waaronder de financiering hiervan. Een passende invulling hiervan vergt inzicht in de timing en omvang van deze financieringsbehoefte. Het is hierbij zaak voldoende financiering op te halen om uw plannen op gedegen wijze te realiseren, maar tegelijkertijd de verplichtingen dragelijk te houden.

Activa- en werkkapitaalfinanciering

Naast de traditionele bancaire financiering wordt tegenwoordig een commerciële financieringsmix steeds gangbaarder in het faciliteren van groei. Hierbij gaat het met name over ‘asset-based financiering’ (ABF) op basis van specifieke typen onderpand zoals duurzame productiemiddelen, voorraden of debiteuren. Een verschuiving van financieren op operationele ratio’s naar balans-financiering, op basis van de in het bedrijf voorhanden activa. Hierbij wordt dus niet zozeer gekeken naar de totaalbalans, maar naar mogelijkheden voor een financiering op specifieke balans-items. Wij kunnen u helpen in het vinden van een passende oplossingen hierin, zoals leasing of factoring.

Overnamefinanciering

Financiering is altijd een belangrijke voorwaarde om een overnametransactie tot een goed einde te kunnen brengen. Wij kunnen u als adviseur en bemiddelaar met ruime inhoudelijke kennis en netwerk faciliteren in het arrangeren hiervan. Uw belangen staan hierbij als vanzelfsprekend centraal.

Begeleiding financieringsaanvraag

Banken en investeerders vragen een duidelijk ondernemings- en financieringsplan. Hierin dienen niet alleen uw visie en beoogde activiteiten te worden beschreven, maar ook hoe u denkt winst te gaan maken en hoe uw liquiditeit zich hierbij zal ontwikkelen. Besef dat niet slechts banken zo kritisch naar uw onderneming kijken, maar ook investeerders en mogelijk zelfs grote klanten. Wij toetsen het bestaande financieringsplan tegen de relevante criteria en helpen u hierin met aanvullingen of verbeteringen. Een helder uitgewerkt plan is in alle gevallen een must!

Benaderen netwerk van financiers

Als de beoogde financieringsstructuur is uitgewerkt en de financieringsaanvraag voorbereidt, maken wij een voorselectie van financiers of investeerders waarmee wij een goede match zien of de slagingskans het grootste achten. Wij hebben een ruim bancair en privaat financieringsnetwerk.

Onderhandeling en afronding

Op verschillende momenten tijdens het financieringstraject zal moeten worden onderhandeld over financiële, juridische en fiscale aspecten. Tijdens deze onderhandelingen is het als ondernemer erg prettig om een professional aan uw kant van de tafel te hebben met kennis van zaken. Wellicht kunt u zelfs in onderhandeling gaan met meerdere potentiële financiers. Uw adviseur coördineert dit traject, anticipeert op ontwikkelingen en begeleidt u bij de beoordeling van diverse offertes en overeenkomsten (voorwaarden, zekerheden, tarifering) tot aan de afronding.

Geen twee ondernemingen of situaties zijn hetzelfde, waardoor de door ons uitgevoerde trajecten per definitie maatwerk zijn. Wij kunnen u op basis van uw specifieke casus een passend voorstel doen.