Bedrijfsontwikkeling

Bedrijfsontwikkeling is gericht op het realiseren van nieuwe kansen. Van productontwikkeling, nieuwe verdienmodellen en vermarkten. Het is de schakel tussen het aanbod (propositie) van de organisatie en de vraag uit de markt. U loopt over van de ideeën, maar bijvoorbeeld onder invloed van de hectiek van de dagelijkse bedrijfsvoering, blijven deze plannen helaas te vaak en te lang onuitgewerkt. Ons doel is om lange-termijn waardeontwikkeling te stimuleren door nieuwe kansen te definiëren en versneld te ontwikkelen tot een haalbaar en financierbaar plan.

Onze klanten bevinden zich in diverse sectoren en in diverse stadia van ontwikkeling, van start-up tot het grotere midden- en kleinbedrijf. Wij hebben ervaring met zeer uiteenlopende vraagstukken met ieder hun eigen dynamiek en specifieke focuspunten.

Het laatste wat een vis ontdekt is het water waarin het zwemt.

Business Quickscan

Centraal in onze advisering staat de toekomst van uw onderneming. En in lijn met bovenstaande quote, kan een ondernemer ook geconditioneerd raken in zijn eigen omgeving en bedrijfsvoering. Met onze brede scan proberen wij gezamenlijke het inzicht in uw eigen onderneming te vergroten. Wij analyseren als externe specialist o.a. de juridische structuur, operationele efficiëntie, financiële positie om optimalisaties dan wel risico’s te identificeren. Onze belangrijkste doelen zijn om de continuïteit, het rendement, de waardontwikkeling en de overdraagbaarheid van uw onderneming te verbeteren.

Groeistrategie

Een bedrijf, zowel start-up als gevestigde onderneming die vooruit wil, moet continu haar groeistrategie herdefiniëren en toetsen. Er zijn veel verschillende manieren om groei te realiseren, via zowel huidige klanten als door nieuwe klanten aan te trekken (o.a. productontwikkeling, marktontwikkeling, diversificatie). Wij helpen ondernemers naast het identificeren van marktkansen ook met het vertalen hiervan in heldere acties.

Businessmodel innovatie

Wij zijn creatief in het meedenken over de ontwikkeling van de waardepropositie en verdienmodel van uw bedrijf. Hierbij kan het gaan om radicaal nieuwe product-marktcombinaties, klantgroepen of innovatie op bestaande verdienmodellen. Want we begrijpen dat een ondernemer innoveert vanuit zijn bestaande kracht en hierop doorgebouwd moet worden. Onze externe blik, in combinatie met de financiële onderbouwing en netwerk kan de ontwikkeling van uw bedrijf versnellen.

Businessplan ontwikkeling

Een businessplan vertaald de vastgestelde bedrijfsstrategie naar een heldere uiteenzetting van doelstellingen van de onderneming in de komende jaren. Naast dat een goed en up-to-date businessplan een belangrijke interne leidraad vormt in het dagelijks management van uw onderneming, is het vaak concreet gericht op het identificeren van de kapitaalbehoefte die voortvloeit uit uw groeiambitie en het aantrekken van mogelijke financiers of investeerders hiervoor. Wij kunnen bestaande plannen aanvullen of aanscherpen, of verzorgen het volledige traject.

Financiële prognose & haalbaarheid

Zowel voor interne analyse en het overtuigen van financiers is het financiële hoofdstuk van het business plan een cruciaal onderdeel. Op basis van realistische aannames en cijfers geven wij inzicht in de beoogde exploitatie. Aan de hand van de opgestelde exploitatierekening, liquiditeitsrekening en balans projecties valideren we de businesscase en bepalen de vermogensbehoefte. Op grond van deze vermogensbehoefte kunnen we invulling geven aan een passende financiering met partners uit ons netwerk.

Investeringsselectie

U bent als ondernemer bereid te investeren in een project of nieuwe activiteit, mits hier voldoende rendement op uw investeringen tegenover staat. Dit vereiste rendement is vervolgens weer afhankelijk van de bijbehorende risico’s, de eigen kapitaalstructuur evenals externe factoren zoals de geldende rentestand. Het is belangrijk de propositie voldoende te doorgronden en hierbij een analyse te maken van de verschillende investeringsopties, mogelijke scenario’s, onderliggende aannames en de aard en impact van geïdentificeerde risico’s. Ons uitgangspunt hierbij is het voor u optimaliseren van de risico-rendementsverhouding teneinde de investering haalbaar en rendabel te maken.

Balans optimalisatie

De balans van ieder bedrijf geeft een goed beeld ten aanzien van de efficiency van inzet van de diverse bedrijfsmiddelen (activa) en de mate waarin deze passend zijn gefinancierd (passiva). Het is voor bedrijven van groot belang de balansverhoudingen te optimaliseren. Dit betekent met name dat de onderneming over voldoende eigen (dan wel achtergesteld) vermogen beschikt om aan de solvabiliteitseisen van financiers te voldoen. Plus dat de financieringsmix is afgestemd op de verschillende soorten activa waarover de onderneming beschikt. Dit is bijvoorbeeld van belang voor gezonde liquiditeitsratio’s. Ook moet gekeken worden naar de mogelijkheden voor balansverkorting, aangezien de balansratio’s hierdoor in z’n algemeenheid verbeteren en financieringsmogelijkheden toenemen.

Geen twee ondernemingen of situaties zijn hetzelfde, waardoor de door ons uitgevoerde trajecten per definitie maatwerk zijn. Wij kunnen u op basis van uw specifieke casus een passend voorstel doen.